فسنوترن

مشخصات: زيست محرک مايع، حاوي مجموعه اي از اسيد هاي آمينه ي آزاد و اليگوپپتيدها، با فرمولاسيون خاص براي تيمار در دوره ي اوج نياز گياه به عنصر فسفر، جهت تشکيل شبکه ي ريشه اي، اندام هاي ذخيره ساز، توليد بذر و گل دهي کاربرد دارد.کاربرد: اين فرآورده به منظور تيمار درختان ميوه، توليد بذر، گل، مرکبات، ميوه هاي هسته ريز و هسته درشت، حبوبات، غلات، محصولات جاليزي، تاکستان ها و محصولات گلخانه اي استفاده مي شود.

چگونگي و ميزان مصرف:
محلول پاشي: مقدار ۵/۰ تا ۷۵/۰ ليتر در هکتار
به طور متعارف، با امکان افزايش تا ميزان ۱تا ۵/۱ ليتر در هکتار با توجه به نوع و تراکم کشت.
نسبت رقيق سازي: مقدار يک ليتر از فرآورده با ۵۰۰ تا ۷۰۰ ليتر آب معمولي، متناسب با فشار و کاليبراسيون دستگاه پاشنده.