آمینول فورته

مشخصات: زيست‏ محرك مايع، حاوي ۱۹ اسيد آمينه‏ي آزاد و اليگوپپتيدهاي زيستي با قابليت جذب سريع برگي، فعال كننده و تنظيم كننده‏ي متابوليسم گياهي است.كاربرد: مناسب براي تمام محصولات زراعي، گل‏خانه‏اي و باغي، بويژه به هنگام بروز تنش ‏هاي ناشي از كشت متمركز، شرايط نامناسب جوي مانند سرما و گرماي شديد ، خشكي، تگرگ، طوفان و عوامل شيميايي نظير سم پاشي .

چگونگي و ميزان مصرف:
محلول پاشي: ميزان استفاده از اين ماده ۷۵۰ سي ‏سي تا يك ليتر براي هر هكتار و بلافاصله پس از بروز
تنش هاي محيطي.
آبياري قطره‏اي: با توجه به نوع و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۵۰۰ الي ۷۰۰ ليتر آب معمولي براي يک هکتار.