فسنوترن

اين فرآورده به منظور تيمار درختان ميوه، توليد بذر، گل، مرکبات، ميوه هاي هسته ريز و هسته درشت، حبوبات، غلات، محصولات جاليزي، تاکستان ها و محصولات گلخانه اي استفاده مي شود.

کادوستیم

جهت ارتقاي كمي و كيفي ميوه در مركبات ، انواع ميوه‏هاي هسته‏ درشت و هسته‏ريز، ميوه هاي نيمه‏گرمسيري، محصولات بستاني (گلخانه‏اي و فضاي باز)، درختان زيتون، تاكستان‏ها و همينطور براي محصولات زراعي مصرف كننده‏ي پتاسيم، نظير سيب‏زميني، برنج، نيشكر، جو و گندم از اين محصول استفاده مي ‏شود.

آمینول فورته

كاربرد: مناسب براي تمام محصولات زراعي، گل‏خانه‏اي و باغي، به‏ويژه به هنگام بروز تنش ‏هاي ناشي از كشت متمركز، شرايط نامناسب جوي مانند سرما و گرماي شديد ، خشكي، تگرگ، طوفان و عوامل شيميايي نظير سم پاشي

هیومی فورته

طيف وسيعي از گياهان زراعي و باغي را در برگرفته، به ويژه در مورد درختان ميوه، مركبات، محصولات جاليزي، كشت‏هاي صنعتي، گل‏ها و گياهان زينتي، تاكستان‏ها و همچنين محصولات نيمه ‏گرمسيري و گلخانه‏اي بسيار موثر است.