درخت موز

ماه محصول مقدار واحد محصول مقدار واحد
۱ کادوستیم ۱۰۰ CC فسنوترن ۱۰۰ CC
۲ کادوستیم ۱۰۰ CC آمینول فورته ۱۰۰ CC
۳ کادوستیم ۱۰۰ CC هیومی فورته ۱۰۰ CC
۴ کادوستیم ۱۰۰ CC فسنوترن ۱۰۰ CC
۵ کادوستیم ۱۰۰ CC ۱۰۰ CC
۶ کادوستیم ۱۰۰ CC فسنوترن ۱۰۰ CC
۷ کادوستیم ۱۰۰ CC آمینول فورته ۱۰۰ CC
۸ کادوستیم ۱۰۰ CC فسنوترن ۱۰۰ CC
۹ کادوستیم ۱۰۰ CC هیومی فورته ۱۰۰ CC
۱۰ کادوستیم ۱۰۰ CC فسنوترن ۱۰۰ CC
۱۱ کادوستیم ۱۰۰ CC آمینول فورته ۱۰۰ CC
۱۲ کادوستیم ۱۰۰ CC فسنوترن ۱۰۰ CC
۱۳ کادوستیم ۱۰۰ CC ۱۰۰ CC
۱۴ کادوستیم ۱۰۰ CC فسنوترن ۱۰۰ CC
۱۵ کادوستیم ۱۰۰ CC آمینول فورته ۱۱۰ CC
۱۶ کادوستیم ۱۰۰ CC هیومی فورته ۱۱۰ CC

۱- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۲- نسبت رقیق سازی با توجه به تراکم کشت و نوع دستگاه پاشنده، یک لیتر از مواد فوق با ۶۰۰ تا ۹۰۰ لیتر آب است