خیار گلخانه

خيار يك گياه يكساله ، متعلق به خانواده كدوئيان مي باشد. درجه حرارت رشد رويشي بين ۱۳ تا ۱۸درجه سانتي گراد و درجه حرارت خاك بستر كشت ۱۰ تا ۱۸ و حرارت مطلوب براي رشد و باردهي ۱۹ تا ۲۲ درجه سانتي گراتد و رطوبت مورد نياز در مراحل مختلف رشد ۵۵ % تا ۷۰ % است.
خاك مورد نياز: مخلوط رس و شن با زه كش مناسب با PH 6 الي ۲/۷ و بدون شوري مي باشد.
آماده سازي بستر كشت: با كودهاي آلي و معدني متناسب با كشت خيار ، مرسوم در ايران بسيار مفيد است. توصيه ما در اين باب به كارگيري مواد زیر در هر هکتار است:
۱٫ كود آلي ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ كيلوگرم
۲٫ سوپر فسفات ۵۰۰ كيلو گرم
۳٫ نيترات ۲۵۰ کیلوگرم
۴٫ كلروپتاسيم ۱۰۰ کیلوگرم
آماده سازي بذر: جهت جلوگيري از آلودگي، بذر را به مدت دو روز در تركيبي از محلول آبو ضد عفوني كننده ها و آمينول فورته (به مقدار ۲ سي سي در ليتر) قرار مي دهيم .

 

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ در مرحله ۳ تا ۵ برگي آمينول فورته محلول‏ پاشي همراه آفت‏ كش ‏هاي مرسوم يك سي سي در ليتر
۲ بمنظور تنظيم رشد اندام هاي هوائي گياه و تقويت ريشه فسنوترن محلول‏ پاشي بر روي برگ یک ليتر در هكتار
۳ در دوره رشد فعال گیاه هيومي فورته به همراه ریز مغذی ها الف- محلول ‏پاشي بر روي برگ = (اسپری) ب- کود آبیاری الف- يك ليتر براي هر هكتار ب- ۳ الي ۵/۳ ليتر براي هر هكتار.
۴ در آغاز گل دهی فسنوترن به همراه سموم متداول محلول‏ پاشي بر روي برگ cc 750 در هکتار = ۷۵/. تا cc 1 محلول در یک لیتر آب
۵ بدو تشکیل میوه کادوستیم به همراه سموم متداول محلول‏ پاشي بر روي برگ cc 750 در هکتار = ۷۵/. تا cc 1 محلول در یک لیتر آب
توصیه میشود که برای کسب نتیجه بهتر ۳ تا ۵/۳ لیتر کادوستیم به صورت کودآبیاری به کار رود.
۷ بعد از هر دوره برداشت مراحل ۴ و ۵ تکرار گردد فسنوترن و کادوستیم به همراه سموم تداول محلول‏ پاشي بر روي برگ cc 750 در هکتار = ۷۵/. تا cc 1 محلول در یک لیتر آب

نكات: نسبت رقیق سازی با توجه به تراکم کشت و نوع دستگاه پاشنده، یک لیتر از مواد فوق با ۴۰۰ تا ۷۰۰ لیتر آب است