سویا

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ cc2 ماده آمینول فورته را با صد گرم شکر در ۹۰۰ سی سی آب معمولی حل کرده و ۲۰۰ الی ۵۰۰ گرم ماده تلقیح به آن اضافه می کنیم و بذر را در آن خیس می نمائیم. آمینول فورته
۲ در مرحله آغازین رشد، جهت تقویت ریشه دهی و گل دهی فسنوترن اسپری یک لیتر در هکتار
۳ در مرحله رسیده شدن کادوستیم اسپری یک لیتر در هکتار

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏ گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۴۰۰ تا ۶۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏ باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏ گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏ گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏ باشد.
۳- در استرس و تنش‏ هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏ توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتردر هكتار استفاده نمود.
۴- در صورت استفاده از هر گونه علف‏ کش و یا سموم شیمیایی می‏ توان محلول زیست‏ محرک‏ ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۵- توصيه مي شود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.