پنبه

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ در مرحله ۶ برگي از رشد گياه معمولا
بعداز برداشتن پوشش پلاستيكي
فسنوترن اسپری یک لیتر در هکتار
۲ در مرحله گل دهي تشكيل غوزه کادوستیم اسپری یک لیتر در هکتار
۳ بروز استرس هاي شديد محيطي فسنوترن + کادوستیم اسپری نیم لیتر از هر کدام = جمعا یک لیتر

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏ گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏ باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏ گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏ گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏ باشد.
۳- در صورت استفاده از هر گونه علف‏ کش و یا سموم شیمیایی می‏ توان محلول زیست‏ محرک‏ ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۴- توصيه مي شود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.