كلزا

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ مرحله‏ ي ۳-۲ برگي هيومي‏فورته به همراه سموم متداول در منطقه محلول‏ پاشي بر روي برگ ۱ ليتر رقیق شده در هكتار
۲ ۷ الي ۱۰ روز پس از مرحله‏ ي اول هيومي‏فورته محلول ‏پاشي بر روي برگ ۱ ليتر رقیق شده در هكتار ندارد
۳ آغاز مرحله‏ ي گل‏ دهي فسنوترن محلول‏ پاشي بر روي برگ ۱ ليتر رقیق شده در هكتار ندارد
۴ ۱۰ روز پس از اجراي مرحله سوم فسنوترن كادوستيم محلول ‏پاشي بر روي برگ ۱ ليتر رقیق شده در هكتار / یعنی نيم ليتر از هر محصول ندارد
۵ آغاز مرحله‏ ي رسيدن دانه‏ ها و بلافاصله پس از افتادن گلبرگ‏ ها كادوستيم محلول‏ پاشي بر روي برگ ۱ ليتر رقیق شده در هكتار ندارد

نكات:
۱- نسبت رقيق ‏سازي: پيشنهاد مي ‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۴۰۰ تا ۶۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏ باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏ گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏ گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏ باشد.
۳- در استرس و تنش‏ هاي شديد (گرما و سرما) و تنش‏ هاي ناشي از سم‏ پاشي سموم و آفات نباتي، و با توجه به شرايط اقليمي منطقه، مي‏ توان از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتر در هكتار به همراه سموم مورد استفاده محلول‏ پاشي نمود.
۴- در صورت نياز به تكرار، درهر حال مي‏ بايستي دانه ۱۰ روز بعد از محلول‏ پاشي، جهت تاثير مناسب كود، بر روي گياه باقي بماند.