جو

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ مرحله رشد ۴ تا ۶ برگی آمینول فورته
به همراه علف کش های پس رویش
محلول‏ پاشي یک لیتر در هکتار
۲ به هنگام کود آبیاری هیومی فورته کود آبیاری ۵/۲ لیتر در هکتار دو بار در میان
۳ ظاهر شدن خوشه های اولیه جو فسنوترن به همراه آفت کش ها محلول پاشی یک لیتر براي يك هكتار
۴ شیری شدن دانه جو کادوستیم به همراه سموم متداول در منطقه اسپری یک لیتر در هکتار

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏ گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۴۰۰ تا ۶۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏ باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏ گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏ گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏ باشد.
۳- در صورت نياز به تكرار، در حال مي‏ بايستي دانه ۱۰ روز بعد از محلول‏ پاشي، جهت تاثير مناسب كود، بر روي گياه باقي بماند.
۴- در استرس و تنش‏ هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏ توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتر در هكتار استفاده نمود.
۵- توصیه می شود، هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.