گوجه فرنگی

گوجه فرنگی گیاهی است گرما دوست. در دمای ۲ درجه سانتی گراد زیر صفر یخ می زند و در دمای ۱۲ – ۱۰ سانتی گراد رشد می کند. حرارت مطلوب براي رشد و باردهي ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتي گراد و رطوبت مورد نياز در مراحل مختلف رشد ۵۰ تا ۶۰ درصد است.
خاك مورد نياز: به شوری خاک مقاوم بوده و مخلوط رس و شن با زه كشی خوب برای گیاه مناسب است بهترین PH 5/5 الي ۷ مي باشد.
آماده سازي بستر كشت: با كود هاي آلي و معدني متناسب با كشت گوجه فرنگی، مرسوم در ايران بسيار مفيد است. توصيه ما در اين باب به كارگيري مواد زیر در هر هکتار است:

 

ردیف نام کود کشت گلـــخانه ای- کیلوگرم در هکتار فضای باز – کیلوگرم در هکتار
۱ کود آلي ۸۰۰تا ۱۲۰۰ كيلوگرم ۵۰۰ تا ۷۰۰ کیلوگرم
۲ سوپر فسفات ۹۰۰ ۴۰۰
۳ سولفات آلومینیوم ۱۵۰ ۱۵۰
۴ نیترات ۱۵۰
۵ سولفات پتاسیم ۵۰۰ ۴۰۰

آماده سازي بذر: قبل از کاشت بذر در خزانه، بذر ها را در محلول یک در هزار فسنوترن خیس می کنیم.

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ اگر قبلا بذر آماده سازی نشده، ابتدا بذر پاشی نموده و سپس … مخلوط آمینول فورته و فسنوترن آبیاری سطحی از هر کدام نیم در هزار، کلا یک در هزار مخلوط با آب
۲ در مرحله ۳ برگي، جهت ایجاد تعادل بین اندام های هوائی و ریشه مخلوط آمینول فورته و فسنوترن محلول‏پاشي همراه آفت‏ كش‏ هاي مرسوم يك ليتر آمینول فورته به اضافه ۲۵۰ cc فسنوترن ۱۲ تا ۱۵ روز یکبار
۳ قبل از جابجائی بوته ها فسنوترن فرو بردن ریشه در محلول به مدت ۲ تا ۵ ثانیه و سپس نشاء زنی یک در هزار مخلوط با آب
۴ در طول رشد فعال هیومی فورته به همراه کود های میکرو الف- محلول‏ پاشي بر روي برگ ب – کود آبیاری الف- محلول یک لیتر در هکتار ب – محلول ۳ تا ۵/۳ لیتر در هکتار
۵ قبل از گل دهی مخلوط آمینول فورته و فسنوترن محلول‏ پاشي بر روي برگ نیم لیتر از هر کدام مخلوط با آب
۶ بعد از ظاهر شدن کامل گل ها آمینول فورته محلول‏ پاشي بر روي برگ یک لیتر در هکتار مخلوط با آب
۷ پس از ریختن گلبرگ ها و ظاهر شدن میوه کادوستیم محلول‏ پاشي بر روي برگ ۷۵/ . تا ۵۰/ . لیتر در هکتار مخلوط با آب
۸ ۱۰ تا ۱۵ روز قبل از رسیدن کامل گوجه فرنگی کادوستیم محلول‏ پاشي بر روي برگ ۷۵/ . تا یک لیتر در هکتار مخلوط با آب

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏ گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۵۰۰ تا ۷۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏ باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي ‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏ گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه ‏ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏ باشد.
۳- در صورت استفاده از هر گونه علف‏ کش و یا سموم شیمیایی می‏ توان محلول زیست‏ محرک‏ها را به صورت مخلوط با این مواد به گیاه پاشید.
۴- توصيه مي شود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.