برنج

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ در خزانه مرحله‏ ي ۵-۳ برگي فسنوترن محلول‏ پاشي یک لیتر در هکتار
۲ در مرحله‏ ي بعد از نشاء هنگام پنجه زنی آمینول فورته محلول‏ پاشي بر روي برگ یک لیتر در هکتار
۳ در مرحله آبستنی فسنوترن محلول‏ پاشي بر روي برگ یک لیتر در هکتار
۴ در مرحله شیری شدن، قبل از خمیری شدن کادوستیم محلول‏ پاشي بر روي برگ یک لیتر در هکتار

نكات:
۱- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي ‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏ گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏ گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي ‏باشد.
۲- نسبت رقیق سازی : یک لیتر از هر محصول با ۶۰۰ لیتر آب است.