سیب درختی

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ در آغاز گل دهی فسنوترن پاششی یک لیتر در هکتار
۲ در آغاز افتادن برگ ها آمینول فورته پاشش بر روی برگ یک لیتر در هکتار به همراه آفت‏کش های متداول در منطقه دو بار به فاصله ۱۲ روز
۳ در آغاز مراحل تکوین و رشد میوه کادوستیم پاشش بر روی برگ cc 750 در هکتار بعد از ۱۲ روز
۴ ۱۲ تا ۱۵ روز قبل از چیدن میوه کادوستیم پاشش بر روی برگ cc 750 در هکتار
برای نتیجه بهتر، در صورت استفاده از سیستم کودآبیاری توصیه میشود به منظور جذب ریشه‏ای از ماده هیومی فورته به مقدار ۳ لیتر در هکتار در دو نوبت کودآبیاری گردد.

نکات:
۱٫ بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۲٫ نسبت رقیق سازی با توجه به تراکم کشت و نوع دستگاه پاشنده، یک لیتر از مواد فوق با ۸۰۰ لیتر آب است.