پسته و نهال پسته

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ زمان نشاء الف- فسنوترن یا ب- آمینول فورته فرو بردن ته قلمه به داخل محلول حدود ۵ دقیقه الف – ۷۵/ . سی سی در یک لیتر آب ب- یک سی سی در یک لیتر
۲ ۸ تا ۱۰ روز بعد از کاشت قلمه در خزانه هیومی فورته آبیاری ۳ سی سی محلول در ۱ لیتر آب برای ده متر مربع
۳ ۱۵ روز بعد هیومی فورته نهال های جوان کاملا مرطوب شوند ۱ تا ۵/۱ سی سی محلول در یک لیتر آب هر ۱۸ تا ۲۰ روز یک بار به مدت ۴ تا ۶ ماه که قلمه کاشته شود