مرکبات پرتقال، لیمو، نارنگی ، گریپ فروت

محصول ایناگروپارس نحوه کاربرد حد اقل متوسط حداکثر زمان کاربرد تعداد دفعات تیمار- بار انتظار از عملکرد
آمینول فورته اسپری ۱ ۵/۱ ۲ جوانه زنی برگ قبل از گل دهی تشکیل میوه رسیدن میوه ۴ تا ۵ افزایش تعداد جوانه ها و افزایش طول آنهاافزایش قدرت گل دهی افزایش تشکیل میوه
فسنوترن اسپری ۵/ . ۷/ . ۱ قبل از گل دهی
تشکیل میوه
۲ تا ۳ افزایش گل دهی افزایش تشکیل میوه
کادوستیم اسپری ۵/ . ۷/ . ۱ تشکیل میوه رسیدن میوه ۲ افزایش وزن میوه افزایش قند میوه نازکی پوست میوه
هیومی فورته غرقابی
قطره ای
۶
۵/۲
۸
۳
۱۰
۶
جوانه زدن برگ
تشکیل میوه
رسیدن میوه
۱ تا ۲ افزایش قدرت جوانه زنی
افزایش قدرت تشکیل میوه
افزایش در اندازه میوه و بهره وری آن