خرما

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ در مرحله گل دهي فسنوترن محلول‏ پاشي بر روي برگ يك ليتر در هكتار
۲ ۱۵الي۲۰روز پس از پايان مرحله گل دهي کادوستیم محلول‏ پاشي بر روي برگ يك ليتر در هكتار
مواد فوق را میتوان به همراه سموم دفع آفات متداول در منطقه به کار برد

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- توصيه ميشود هنگام وزش باد عمل اسپري صورت نگيرد.
۴- در صورت نياز به تكرار، در حال مي‏بايستي میوه ۱۰ روز بعد از محلول‏ پاشي، جهت تاثير مناسب كود، بر روي گياه باقي بماند.