درختان کیوی در منطقه حاشیه دریای خزر

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ ۲۵ روز قبل از اغاز مرحله گل دهی هیومی فورته کود آبیاری ۳ لیتر برای هر هکتار
۲ ۱۵ روز بعد یعنی حدود ۱۰ روز قبل از گل دهی مخلوطی از دو ماده فسنوترن و کادوستیم اسپری روی درخت برای جذب برگی cc 750 از هر محصول= جمعا ۵/۱ لیتر
۳ حدود ۱۰ روز قبل از رسیدن محصول و برداشت آن، وقتیکه با استفاده از رفرآکتومتر درجه رسیده شدن میوه به عدد هقت می رسد. مخلوطی از دو ماده فسنوترن و کادوستیم محلول پاشی بر روی برگ cc500 از هر محلول= جمعا یک لیتر

نکات:
۱٫ بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۲٫ نسبت رقیق سازی با توجه به تراکم کشت و نوع دستگاه پاشنده، یک لیتر از مواد فوق با ۵۰۰تا ۷۰۰ لیتر آب است.
۳٫ توجه: در هر حالت ميوه بايستي حد اقل ۱۰ روز بعد از محلول پاشي روي درخت بماند.