خيار جالیزی

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ مرحله‏ي ۵-۳ برگي آمينول‏فورته محلول‏پاشي بر روي برگ ۱ ميلي‏ليتر/ليتر (به نسبت ۱۰۰۰/۱) پس از ۱۲ الي ۱۵ روز
توضيح: با توجه به استفاده از سموم و آفت‏كش‏ ها، مي توان در اين مرحله آمينول‏فورته را به صورت محلول و همراه با اين سموم و آفت‏كش‏ ها به گياه پاشيد. نكته ‏ي قابل ذكر اين كه استفاده همزمان اين دو باعث افزايش عملكرد سموم و آفت‏كش‏ ها و همينطور كاهش مقدار مورد نياز آنها مي‏شود.
۳ در مرحله‏ ي آغاز گل دهي فسنوترن محلول‏ پاشي بر روي برگ ۱ ميلي‏ليتر/ليتر (به نسبت ۱۰۰۰/۱) ندارد
۴ اولين مرحله ‏ي تشكيل ميوه كادوستيم به همراه سموم متداول در منطقه محلول‏ پاشي بر روي برگ ۱ ميلي‏ليتر/ليتر (به نسبت ۱۰۰۰/۱) ۱۵ روز بعد
توضيح: پس از برداشت اولين محصول و رشد محصولات بعدي، با توجه به اينكه اين گياه به دفعات متعدد ميوه ‏دهي دارد، پيشنهاد مي‏گردد مراحل استفاده از فسنوترن و كادوستيم براي هر مرحله ميوه‏ دهي تكرار گردد.

نكات:
۱- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۲- در استرس و تنش‏ هاي شديد (گرما و سرما)، مي‏توان بلافاصله از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ميلي‏ليتر/ليتر (نسبت۱۰/۱) استفاده نمود.