باقلا

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ هنگام استفاده از علف کش های پس رویش آمينول‏فورته مخلوط با آهک یا هر نوع علف کش محلول‏پاشي ۱ ليتردر هكتار ندارد
۲ مرحله ۳ تا ۴ برگی هیومی فورته کود آبیاری ۳ لیتر در هکتار
۳ آغاز مرحله گل دهی فسنوترن محلول‏پاشي بر روي برگ cc750 در هکتار
۴ شيري شدن دانه كادوستيم اسپری ۱ ليتردر هكتار

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۴۰۰ تا ۶۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏ هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در صورت نياز به تكرار، در حال مي‏بايستي دانه ۱۰ روز بعد از محلول‏پاشي، جهت تاثير مناسب كود، بر روي گياه باقي بماند.