انگور

ردیف زمان استفاده محصول ایناگروپارس روش استفاده مقدار مورد استفاده تکرار
۱ در مرحله پيش از گل دهي فسنوترن محلول‏پاشي بر روي برگ ۷۵۰سي سي الي يك ليتر
۲ در مرحله گل دهي وقتي حدود ۲۰الي ۳۰درصد شكوفه ها باز شد فسنوترن هيومي فورته محلول‏پاشي بر روي برگ ۷۵۰سي سي الي يك ليتر
۳ در مرحله غوره شدن هيومي فورته الف- کود آبیاری ب- محلول پاشی الف-۳ ليتر در هكتار ب- یک لیتر
۴ در مرحله رسيده شدن و رنگ گرفتن خوشه هاي انگور كادوستيم محلول‏ پاشي بر روي برگ يك لیتر

نكات:
۱- نسبت رقيق‏ سازي: پيشنهاد مي‏گردد متناسب با دستگاه پاشنده، روش مورد استفاده و تراكم كشت، يك ليتر از ماده با ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ ليتر آب حل شده و مورد استفاده قرار گيرد.
۲- بهترين زمان تيمار: قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب مي‏باشد. بديهي است تيمار در اين زمان، به دليل باز بودن روزنه‏هاي گياهي، باعث افزايش راندمان نفوذ محلول به درون گياه مي‏گردد. همچنين اكيدا توصيه‏ مي‏گردد، در صورت ابري بودن هوا و احتمال ريزش باران، از كود استفاده نگردد. حداقل زمان مورد نياز براي جذب ۹۰% كود از راه روزنه‏ ها به درون گياه ۸ ساعت مي‏باشد.
۳- در استرس و تنش‏هاي شديد (گرما و سرما) و تنش‏هاي ناشي از سم‏پاشي سموم و آفات نباتي، و با توجه به شرايط اقليمي منطقه، مي‏توان از محصول آمينول‏فورته، به مقدار ۱ ليتر در هكتار به همراه سموم مورد استفاده محلول‏پاشي نمود.
۴- در صورت نياز به تكرار، در حال مي‏بايستي میوه ۱۰ روز بعد از محلول‏پاشي، جهت تاثير مناسب كود، بر روي گياه باقي بماند.