وزارت صنايع و معادن

پروانه بهره برداري از کارخانه

مؤسسة تحقيقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزي

مبني برعاري بودن مواد اوليه از هر نوع آلودگي ميکروبي دال بر صحت آناليز ترکيبات فرآورده هاي توليدي با درصدهاي مواد و عناصر اعلام شده توسط شرکت

مرکز تحقيقات صنعتي آفت کش هاي نباتي و کود وزارت جهاد کشاورزي

در خصوص آناليز مواد فرآورده ها مبني بر عدم وجود عناصر سنگين در فرآورده هاي توليدي

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

تأييديه آلي بودن فرآورده هاي توليدي شرکت

انستيتو تحقيقات بين المللي بيوشيمي بيوفيزيک دانشگاه تهران

مبني بر تأييد حضور پروتئين هاي با زنجيره کوتاه، پپتيدهاي چند آمينواسيد و آمينواسيدهاي آزاد در فرآورده ها

آژانس محيط زيست اتحاديه اروپا

صحت عدم وجود آلاينده هاي محيطي در فرآيند توليد و کاربرد فرآورده ها، موضوع توليد مشترک با ايناگروساي اسپانيا