کارگاه آموزشی آشنائی با کودهای آلی – بیولوژیک برای تولید کشاورزی سالم برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنائی با کودهای آلی –  بیولوژیک برای تولید کشاورزی سالم توسط سازمان نظام مهندسی استان اصفهان با همکاری شرکت فرآورده‏های بیولوژیک ایناگروپارس در تاریخ ۸ آبان ۹۰ برگزار شد.

در این رابطه، مستندات زیر در این کارگاه ارائه شده‌اند:

مستند اول

مستند دوم