خواص کاربردی زیست محرک های دوست دار طبیعت

  • افزایش دهنده کمی و کیفی محصولات سالم
  • عامل استفاده بهینه از آب و خاک
  • ارتقا جوانه زنی در بذر
  • مقابله با تنش های محیطی مانند گرما،سرما،خشکی،شوری